Kundenkät gav biblioteket utvecklingsidéer

De som svarade på kundenkäten, som genomfördes i slutet av förra året, var väldigt nöjda med servicen från bibliotekens personal. En annan anledning till nöjdhet var att servicen fås på det språk som kunden önskar. Bibliotekets läge visade sig vara en väldigt viktig faktor för kunderna. Enligt de som svarade på enkäten bör det dessutom finnas intressant material och sakkunnig service på ett bibliotek.

luistinrata
Bibliotekets kundenkät genomfördes i november-december 2016 som traditionell pappersenkät på bibliotekets verksamhetsställen och som elektronisk enkät på internet. På enkäten svarade 739 personer. Av dem som svarade berättade 77 % att de besöker biblioteket åtminstone en gång i månaden, vilket är en bra mängd även på riksnivå.

Det meröppna biblioteket fick beröm

Mest att utveckla fanns i fråga om nätbiblioteksservicen och dess användbarhet. Dessutom ansågs den detaljerade klassnumreringen som styr placeringen av materialet vara besvärlig. De som svarade gav även konkreta förslag på hur saken kan förbättras:

- En guidekarta som visar vilka boknummer som finns var. Exempelvis 37.01-38 ”samhälle” och en bild på var det här finns.

Cirka 90 % av dem som svarade ansåg att bibliotekets service är ganska bra eller väldigt bra. Inga större förändringsbehov kom fram. Av de 350 utvecklingsförslag som inkom gällde största delen trivsel och buller i lokalerna, i synnerhet i huvudbiblioteket, samt öppettider, samlingarnas innehåll och placering.

Det meröppna biblioteket ansågs vara en bra lösning på önskemålen om längre öppettider:
 
- Det meröppna biblioteket är den bästa idén i mannaminne. Investeringens användningsgrad fås effektivt förhöjd för betalarnas bruk. 

Oron över bevarandet av närbiblioteksservicen syntes också i många kommentarer:

- Närbibliotekens existens är väldigt viktig för områdets barn och unga, även för vuxna.

Läsförmågans och läsintressets förfall oroar

Till frågedelen som gällde bibliotekens evenemangsproduktion inkom nästan 400 öppna svar, i vilka det tydligt framgick att de som svarade är oroliga för förfallet av barns och ungdomars, dvs. de framtida biblioteksanvändarnas, läsförmåga och läsintresse. Bibliotekens betydelse i fråga om att inspirera unga läsare för litteratur exempelvis med hjälp av evenemangsproduktion betonades i svaren.

Enkätsvaren beaktas då bibliotekens verksamhet utvecklas. En del kan förverkligas snabbt, de som kräver större investeringar tar längre tid.

Bland dem som svarade på enkäten utlottades fyra presentkort, som har tillställts vinnarna.

Written by: VSA\sami.varjo Friday, March 10, 2017