Om oss

Biblioteket är ett offentligt rum och en mötesplats, som förutom information också erbjuder stadsborna bildning, kultur och upplevelser.

Kärnan i bibliotekstjänsterna utgörs av den omfattande och mångsidiga materialsamlingen och den informationstjänst som personalen ger. Från Vasa stadsbibliotek kan man förutom böcker även låna musik, filmer, ljudböcker, tidningar, konsolspel samt e-böcker.

Biblioteket ordnar även olika evenemang (bl.a. litteraturfestivalen LittFest, läsecirklar, sagostunder) och utställningar.

Foto: Jussi Tiainen

Värden

 • Kundorientering: biblioteket svarar mångsidigt på kundernas behov av kunskap och rekreation i livets olika skeden
 • Tillförlitlighet: biblioteket garanterar sina kunder kunskaps- och bildningsmässig likvärdighet
 • Samhällsansvar: biblioteket utgör en del av samhällets stödnätverk
 • Kunnande: biblioteket upprätthåller och utvecklar personalens yrkesskicklighet enligt kraven på förnyelse

Verksamhetsidé

Ett nätverksanslutet bibliotek ger tillträde till kunskapens och upplevelsernas källor. Biblioteket beaktar i sin verksamhet de regionala behoven och stöder medborgarnas kulturella och språkliga rättigheter.

Vision

Biblioteket är ett attraktivt centrum för bildning och upplevelser samt en mötesplats – en utsiktsplats, dit man längtar tillbaka.

Strategier

Vasa stadsbibliotek strävar både i dag och i framtiden till att vara kundorienterat. Med hjälp av yrkeskunnig personal och ett fungerande materialbestånd kan biblioteket erbjuda mångsidig service. Detta görs genom fungerande informationsteknik, skräddarsydd information och ett välskött samarbete med olika instanser. Biblioteket ger medborgarna en jämlik möjlighet att värna om och öka sitt bildningskapital genom att erbjuda information, underhållning och kulturupplevelser.

Historia

Den 2 augusti 1794 grundade medlemmar av Vasa hovrätt ”för eget nöje och tidsfördrif et Sällskaps- eller så kalladt Läse-Bibliothek i Wasa stad.” Biblioteket fanns i hovrätten och ”för at kunna efter hand öka denne samling har Sällskapet äfwen tillåtit andre af Stadens inwånare, at i läsningen deraf emot lindrig afgift deltaga.” Läsebiblioteket var därmed i princip öppet för alla och kan därför kallas Finlands första allmänna bibliotek. Wasa Läse-Bibliothek verkade till 1844. Orsaken till att verksamheten dog ut var bl.a. de strängare censurbestämmelserna under den ryska tiden.

1851 grundades ett nytt bibliotek, Wasa stadsbibliotek. Detta bibliotek verkade till början av 1900-talet men blev aldrig, trots att man önskat det, hela befolkningens bibliotek. Därför väcktes tanken 1863 att grunda ännu ett nytt bibliotek – Folkbiblioteket. Folkbiblioteket ändrade sitt namn till stadsbiblioteket 1911.

Stadsarkitekt Carl Schoultz påbörjade 1932 planeringen av en biblioteksbyggnad. Efter hans död fortsatte Einar Flinckenberg planeringen och arbetet avslutades 1933 av stadsarkitekt Ingvald Serenius. 1936 flyttade biblioteket för första gången till en byggnad, som planerats för biblioteksverksamhet. Adressen var Biblioteksgatan 13 och där finns huvudbiblioteket ännu idag. Dagens huvudbibliotek består av den renoverade gamla biblioteksbyggnaden och en ny glasbyggnad invid den gamla. Det nya huvudbiblioteket togs i bruk hösten 2001.

Biblioteket öppnades på nytt efter renoveringen den 4 september 2001. President Halonen med man var med på invigningen 24.11 2001. Arkitektbyrå Lahdelma & Mahlamäki från Helsingfors planerade renoveringen och nybyggnaden. Inredningen planerades av Gullsten & Inkinen från Helsingfors. Planeringsskedet för bibliotekets del tog flera år och personalen fick aktivt vara med. Storleken på biblioteket är 5245 kvadratmeter.

Vasa stadsbibliotek erhöll landskapsbiblioteksrättigheter som det femte biblioteket i Finland år 1968. Dess officiella namn blev då Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek.

Biblioteken med regionalt utvecklingsuppdrag ersatte den gamla landskapsbiblioteksmodellen år 2018. Vasa stadsbibliotek blev ett bibliotek med regionalt utvecklingsuppdrag i Södra Österbotten, Österbotten samt Mellersta Österbotten. Förutom Vasa stadsbibliotek finns det i Finland 8 andra bibliotek med regionalt utvecklingsuppdrag.

Med hjälp av det regionala utvecklingsuppdraget stöder man de allmänna bibliotekens utveckling och personalens kunnande samt främjar samverkan mellan de allmänna biblioteken.

 

 

Information om biblioteket

Biblioteket i siffror

Serviceställen

 • Serviceställen: 8 biblioteksenheter, 2 patientbibliotek och 1 bokbuss
 • Meröppna bibliotek: 2 biblioteksenheter
 • Öppethållningstimmar: 19 932 timmar

Kunder

 • Låntagare: 21 613
 • Fysiska besök: 576 042
 • Webbesök: 384 845
 • Celias kunder: 474

Mediebestånd

 • Mediebestånd: 606 462
 • Anskaffningar: 20 764
 • Utlåning: 1 096 214
 • Avskrivningar: 51 428

E-material

 • Mediebestånd: E-böcker: 4397
 • Anskaffningar: E-böcker: 2 377
 • E-böckernas användningsgånger (utlåning): 7250
 • Inloggningar till E-musik: 661
 • E-musikens användningsgånger (utlåning): 4 245
 • E-tidningarnas användningsgånger (utlåning): 50 825
 • E-databasernas användningsgånger: 7913

Evenemang och användarutbildningar

 • Utställningar: 47
 • Evenemang: 548
 • Deltagarantal för evenemangen: 14 771
 • Användarutbildningar: 672
 • Deltagare i användarutbildningarna: 15 073

Ekonomi och personal

 • Årsverken: 51,57
 • Omkostnader under statistikåret: 4 378 636

Statistiken från 31.12 2018.

Källa:  Statistik för allmänna biblioteken i Finland