Vasa stadsbibliotek deltar i projektet Lystra

Lystra- upplysning och upplevelser i världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård

I projektet Botnia-Atlantica projektet Lystra ska Sverige och Finland gemensamt vidareutveckla världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård och för att öka områdets tillgänglighet och attraktionskraft för både invånare, företagare och besökare. Målet är att få fler besökare till världsarvet utan att äventyra en hållbar utveckling, öka förståelsen för världsarvets värden och skapa ett högklassigt kunskapsunderlag för att möta både naturturismens behov och stöda markanvändningsplanering.

Projektägare och samordnande stödmottagare är Forststyrelsen i Finland. Övriga stödmottagare är i Finland Geologiska forskningscentralen (GTK), Lantmäteriverket-Geodatacentralen, Vasa stad, samt i Sverige Länsstyrelsen Västernorrland och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). På svenska sidan är Kramfors kommun, Örnsköldsviks kommun och Naturvårdsverket medfinansiärer på den finska sidan är Österbottens förbund, Världsarvet i Kvarken r.f. och Visit Vaasa medfinansiärer.

Projektets totalbudget är 1,38 milj. €. Projektet är treårigt och har startat 1.1.2018.

Projektet ska ta fram en vägledningsplan, som anger hur det gemensamma världsarvets Outstanding Universal Value (exceptionellt universellt värde) ska förmedlas till olika målgrupper. I planen beaktas områdets olika besöksplatser särdrag och en hållbar utveckling.  Planens funktionalitet testas i praktiken på ett par besöksplatser i båda länderna. 

Expertorganisationerna SGU, GTK och Geodatacentralen ska i projektet uppdatera kunskapsbasen om världsarvet på basen den senaste vetenskapliga informationen, laserskanningsdata och fältinventeringar. Organisationerna deltar även som experter i produktionen av nya informationsprodukter. 

Projektet ska producera en digital interaktiv karta som presenterar områdets geologiska värden och besöksplatser på världsarvets hemsidor. De förvaltande världsarvsmyndigheternas hemsidor www.kvarken.fi och www.varldsarvethogakusten.se ska sammanlänkas under en gemensam portal.

Befintligt informationsmaterial, publikationer och pedagogiskt material för skolan mm ska systematiseras och görs digitalt bättre tillgängligt på internet. Utbildningar och informationstillfällen om projektets resultat ordnas för turistföretagare, lärare, lärare, guider, bibliotekspersonal och tjänstemän.

Lystra-nätsidor

Höga Kustens branta kustlandskap och Kvarkens låglänta skärgård visar på ett världsunikt sätt hur de geologiska processerna, istiden, land-höjningen och havet under tusentals år har format och fortfarande formar landskapet, växt-och djurlivet och hela vår livsmiljö.

Sverige och Finland ska i projektet LYSTRA vidareutveckla det gemensamma världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

Målet är att få fler besökare till världsarvet utan att äventyra en hållbar utveckling, öka förståelsen för världsarvets värden och skapa ett högklassigt kunskapsunderlag för att både möta naturturismens behov och stöda mark-användningsplanering.

Taggar:

Skrivet av: Virva Soikkeli den 24 april 2018