Användningsvillkor för cyklarna

Allmänt

Den som lånar en cykel måste ha fyllt 15 år och godkänna användningsvillkoren för Venny-cyklarna.

Om en person under 15 år vill låna en cykel, måste vårdnadshavaren vara med. Cykeln lånas med vårdnadshavarens bibliotekskort.

Lån sker med bibliotekskortet och för en dag i taget. Då en cykel lånas skall man förutom bibliotekskortet ha med ett identitetsbevis försett med fotografi (pass, id-kort eller körkort), som hålls kvar som pant i biblioteket tills cykeln är returnerad.

Cyklarna lånas ut vid huvudbibliotekets Infodisk. Det finns 3 cyklar till utlåning. Till varje cykel hör en cykelhjälm.

Cyklarna kan inte reserveras.

Ansvar för cykeln

Eventuella skador på sig själv eller annan person samt annan skadegörelse är på låntagarens ansvar.

Låntagaren är skyldig att ersätta skador som uppkommit på cykeln under lånetiden samt även ersätta bortkomna cykeldelar. Skada som beror på normal användning, så som punktering, behöver inte ersättas.

Låntagaren bör kontrollera att cykeln är i funktionsdugligt skick förrän den tas i bruk. Låntagaren sköter själv pumpning av däcken (cykelpump finns vid Infodisken) samt eventuell justering av sadelns höjd.

Venny-cykeln och hjälmen är på låntagarens ansvar tills de returnerats på ett tillbörligt sätt.

 Låntagaren är ansvarig för cykelnyckeln och den får inte överlåtas åt andra. Cykeln får inte lämnas olåst.

Låntagaren måste godkänna användningsvillkoren på alla punkter. Genom att låna cykeln, bekräftar låntagaren att hen har läst, förstått och godkänt alla användningsvillkor. Om det i användningsvillkoren finns oklarheter eller det uppstår frågor, fås tilläggsinformation i Vasa huvudbiblioteks Infodisk, telefon 06-3253533.

Återlämning av cykel

Identitetsbeviset fås tillbaka, då cykeln returneras. Cyklarna returneras till cykelställningen intill Infodisken i huvudbiblioteket senast en halv timme innan biblioteket stänger.

Förseningsavgiften för cyklarna är 10,00 € / dygn och maximalt 70,00 €. Påminnelse- och ersättningsavgifter uppstår på samma sätt som för övrigt biblioteksmaterial. Låntagarens självrisk i fall av skadehändelse är priset på skadan, som för cykelns del är maximalt 600 €. Det maximala beloppet avser att cykeln skadats så den inte går att reparera eller blir stulen, försvinner eller inte returneras.