Resultaten av bibliotekens landsomfattande användarenkät

Våren 2018 genomfördes bibliotekens landsomfattande användarenkät och resultaten är nu klara. På enkäten svarade i hela Finland sammanlagt över 28 000, varav två tredjedelar svarade elektroniskt. I Vasa inkom 343 svar.

Vasa stadsbibliotek fick 8,85 (på skalan 4-10) i helhetsvitsord för sin service och verksamhet. Vitsordet är en aning bättre än medelvitsordet för hela landet. Största delen av dem som svarade på enkäten var väldigt eller mycket nöjda med Vasa stadsbiblioteks boksamling och service. Personalen anses vara yrkes- och språkkunnig.

I enkäten kunde man även ge fri respons. I de öppna svaren framkom önskemål om längre öppettider, i synnerhet i närbiblioteken. Även en större tidningssamling önskades. Behovet av tysta läsutrymmen och grupparbetsutrymmen lyftes fram i många svar.

I de öppna svaren var man mest nöjd med personalens kompetens och tjänstvillighet. Även slopandet av reserveringsavgifterna och bibliotekens sagostunder fick mycket beröm.

Användarenkäten behandlas på biblioteket och utvecklingsförslagen beaktas vid planeringen av verksamheten.

Taggar:

den 21 september 2018