Värden, verksamhetsidé, vision och strategi

Värden

  1. Kundorientering: biblioteket svarar mångsidigt på kundernas behov av kunskap och rekreation i livets olika skeden
  1. Tillförlitlighet: biblioteket garanterar sina kunder kunskaps- och bildningsmässig likvärdighet
  2. Samhällsansvar: biblioteket utgör en del av samhällets stödnätverk
  3. Kunnande: biblioteket upprätthåller och utvecklar personalens yrkesskicklighet enligt kraven på förnyelse

Verksamhetsidé

  • Ett nätverksanslutet bibliotek ger tillträde till kunskapens och upplevelsernas källor. Biblioteket beaktar i sin verksamhet de regionala behoven och stöder medborgarnas kulturella och språkliga rättigheter.

Vision

  • Biblioteket är ett attraktivt centrum för bildning och upplevelser samt en mötesplats – en utsiktsplats, dit man längtar tillbaka.

Strategier

  • Vasa stadsbibliotek strävar både i dag och i framtiden till att vara kundorienterat. Med hjälp av yrkeskunnig personal och ett fungerande materialbestånd kan biblioteket erbjuda mångsidig service. Detta görs genom fungerande informationsteknik, skräddarsydd information och ett välskött samarbete med olika instanser. Biblioteket ger medborgarna en jämlik möjlighet att värna om och öka sitt bildningskapital genom att erbjuda information, underhållning och kulturupplevelser.